Kutadgu Bilig
Öğdülmiş Odgurmış'a Rüya Tâbirini Söyler
Eski Türkçe aslı Günümüze aktarımı
LXXVII Öğdülmiş Odgurmışka Tüş Yörügin Ayur Öğdülmiş Odgurmış'a Rüya Tâbirini Söyler
5993 Bu tüş ilmi bilgü kerek aşnu ked,  yöre bilse ötrü idi saknu ked Rüyayı yorabilmek için, önce bu tâbir ilmini çok iyi bilmek lâzımdır.
5994 Telim törlüg ol emdi tüşke yörüg,  anı bilgü barça ay kılkı örüg Bu rüya tâbiri çok çeşitlidir; ey sakin tabiatli insan, bunların hepsini bilmek gerekir.
5995 Biligsizke ayma tüşüŋni aça,  bilirke ayıt tüş ayıtma keçe Bilgisize rüyanı açma ve anlatma, rüyanı bilene sor ve bunu geciktirme.
5996 Kiçeki tüşüŋke yörügi adın,  yana körse kündüz körügi adın Gece gördüğün rüyanın tâbiri başka, gündüz gördüğün rüyanın tâbiri başkadır.
5997 Bu tüş ilmiŋe baksa şartı üküş,  munı bilgü aşnu yetürse ukuş Bu rüya tâbiri, dikkat edersen, bir çok şartlara bağlıdır; buna akıl erdirmek için, önce şunları bilmek lâzımdır.
5998 Tüşüg yörmegü öz köŋülçe körüp,  yeme aymağu tegme erke turup Rüya görünce, onu kendi gönülüne göre yormamah ve her kese bunu söylememelidir.
5999 Tüşüŋ barça tüş tep tilin yörmegü,  bu tüşnüŋ yörügi telim ay bügü Her rüyayı da rüya diye yormamah, ey hakîm, rüyanın tâbiri çoktur.
6000 Tüşüŋ yörme yörse bilig birle yör,  kıyâs mani birle idi yetrü kör Rüyanı yorma; yorarsan, bunu bilerek yor ve mânasını dikkatle mukayese et.
6001 Kişi tüş tüşese yörügke barır,  yöre bilmese tüşnüŋ asğı kalır İnsan nasıl yorarsa, rüya ona göre zuhur eder; tâbir etmesini bilmezsen, rüyanın faydası yoktur.
6002 Negü ter eşitgil ay bilgi teŋiz,  bu söz işke tutğıl kızartğıl meŋiz Denizler kadar geniş bilgili insan ne der, dinle; bu söze göre hareket et, yüzün gülsün.
6003 Yörügke barır tüş tuşüŋ yakşı yör,  tüpi aslı bilgil ukuş birle kör Rüya yormağa bakar, rüyanı dikkatle, bilerek ve anlayarak yor.
6004 Neteg yörse tüşni anı teg bolur,  yavuz yörme tüşni saŋa kılğa kor Rüyayı nasıl yorarsan, neticesi ona göre olur; rüyayı kötüye yorma, sana zararı dokunur.
6005 Telim tüş bolur yem içimke barır,  yarağsız yemiş bolsa teŋsiz kelir Bir çok rüyalar vardır ki, yemek ve içmekten gelir; yaramayan yemekler yenilmiş ise, rüya da uygunsuz olur.
6006 Takı bir tüş ol kör bu yıl faslıŋa,  tadusı küçenip barır aslıŋa Bâzı rüyalar vardır ki, yılın mevsimlerine bağlıdır; ahlattan biri kuvvetlenerek, rüyayı kendi aslına çeker.
6007 Yıl ülgi yaz erse kiçig erse er,  kızıl körse barça yağız körse yer Yılın mevsimi bahar ve insan da çok genç ise, her şeyi kızıl ve yeri kara görürse,
6008 Anı kan küçemiş bolur belgülüg,  ayu ber kan alsun aŋar ülgülüg Belli ki, onun kanı kuvvetlenmiştir, ona bir mikdar kan aldırması tavsiye edilir.
6009 Yıl ülgi yay erse tüşegli yegit,  sarığ al tüşese ya kürküm ögit Yılın mevsimi yaz ve rüya gören delikanlı ise, rüyasında sarı, penbe renklerle safran veya öğütülmüş bir şey görürse,
6010 Sarığı küçenmiş bolur ay bügü,  özini boşutğu terengbin yegü Ey hakîm, onun safrası kuvvetlenmiş olur; midesini boşaltması ve kudret-halvası yemesi lâzımdır.
6011 Yıl ülgi küz erse er erse orut,  kara körse tağ ya kuduğ körse üt Yılın mevsimi güz ve insan da geçkin bir yaşta ise, rüyasında siyah, dağ, kuyu veya çukur görürse,
6012 Bu sevdâ küçenmiş bolur ay kadaş,  ot içgü meŋesin arıtğu adaş Ey kardeş, onun sevdası kuvvetlenmiştir; ey dostum, o ilâç içmeli ve beynini temizlemelidir.
6013 Kış erse yana tüş körügli karı,  akar suv tüşese ya buz kar tolı Mevsim kış ve rüya gören de ihtiyar ise, rüyasında akar su veya buz, kar ve dolu görürse,
6014 Küçenmiş bolur kör anıŋ balğamı,  isig neŋ yitürgü içürgü emi Onun balgamı kuvvetlenmiş olur; bunun ilâcı ona sıcak şeyler yedirmek ve içirmektir.
6015 Takı biri azğas-u ahlâm bolur,  bu tüşke yörüg yok ay kılkı unur Bir de bir nevi karışık rüyalar vardır; ey kudretli insan, bu rüyalara tâbir yoktur.
6016 Keçe saknu yatsa anı körse tüş,  aŋar ma yörüg yok anıŋ yanğı tuş Bir kimse akşam bir şey düşünerek yatar ve bunu rüyasında görürse, bunun için de uygun bir tâbir yoktur.
6017 Takı bir tüş ol körse yektin bolur,  tüşegli anı körse suvka yunur Yine bir rüya vardır ki, bu şeytandan gelir; bu rüyayı gören kimse gusül etmelidir.
6018 Yana pişesin körse tüşte kör er,  aŋar ma yörüg yok ay kılkı kür er Eğer bir kimse rüyada kendi san'atini görürse, ey cesur insan, bunun da tâbiri yoktur.
6019 Munı barça bilgü yetürgü ukuş,  adırğu üdürgü anın yörse tüş Bunların hepsini iyice bilmeli, anlamalı, ayırmalı, seçmeli ve sonra rüyaları tâbir etmelidir.
6020 Negü ter eşitgil muabbir hakim,  ayıtğu kerek er tüşer erse kim Rüya tâbir eden hakîm ne der, dinle; rüyayı kim görmüş ise, tâbirini de o sormalıdır.
6021 Bu tüş körse yörme bilü bilmeyü,  neteg yörse tüşni bolur anlayu Rüya görünce, onu bilir-bilmez yormamalı; rüya nasıl yorulursa, öyle çıkar.
6022 Sakınç körse tüşte yanutı sevinç,  sevinç körse kadğu bolur yığlayu Kederli bir rüya görülürse, bunun karşılığı sevinçtir; sevinç görülürse, kaygı gelir ve insanı ağlatır.
6023 Bir ök yaŋlığ ermez bu tüşke yörüg,  munı ked sakıŋu ay kılkı örüg Her rüya aynı şekilde tâbir edilmez, ey mekîn insan, bunu çok iyi düşünmelidir.
6024 Kara âm tüşiŋe yörügi adın,  adın boldı begler tüşi kör adın Avam rüyasının tâbiri başka, beylerinki ise, başkadır; dikkat et.
6025 Sevinç körse tüşte oyun ya büdig,  sakınç kadğularka açıldı sezig Bir kimse rüyasında neş'e, oyun ve raks görürse, keder ve kaygılar başlayacak demektir.
6026 Yana yığlasa tüşte körse sakınç,  erej birle avnur bulur miŋ sevinç Eğer biri rüyada ağlar ve keder görürse, o kimse rahat içinde avunur ve bin türlü sevinç bulur.
6027 Yana tüş bolur kör yörügi anıŋ,  adınka bolur asğı bolmaz seniŋ Bir de öyle rüya vardır ki, bunun tâbiri başkasını ilgilendirir, sana bir faydası olmaz.
6028 Kişike körüp yörlür emdi bu tüş,  aŋar yakşığ erse yağutur ukuş Rüya adamına göre tâbir edilir; yorarken, akıl ona uygun olanı yakıştırır.
6029 Tüş ol kör anı körse beklik bulur,  ol-ok tüş takı birni iglig kılur Rüya vardır ki, onu gören sıhhate kavuşur; aynı rüya başka birini hasta eder.
6030 Munı barça bilgü kerek ay kadaş,  anın ötrü yörse tüşüg ay adaş Ey kardeşim, bunun hepsini bilmek gerek; ey dostum, rüya ondan sonra yorulur.
6031 Negü ol tüşüŋni maŋa ay aça,  anı men yöreyin kör adra seçe Şimdi sen nasıl bir rüya gördün, bana bunu iyice anlat, ben de onu düşünüp-taşınarak, tâbir edeyim.