Kutadgu Bilig
Öğdülmiş in Odgurmış'ı Ziyaretini Söyler
Eski Türkçe aslı Günümüze aktarımı
XL Öğdülmiş Odgurmış Tapa Barmışın Ayur Öğdülmiş in Odgurmış'ı Ziyaretini Söyler
3289 Ederledi terkin atını tutup,  kadaşı tapa bardı evdin turup Atını tutup, derhal eyerledi; oradan kalkıp, akrabasına doğru gitti.
3290 Yakın tegdi erse kadaşka barıp,  atındın kodı tüşti tegdi yorıp Akrabasına yaklaşınca, atından aşağı indi, yürüyerek, kapısına geldi.
3291 Tegip akru elgin tokıdı kapuğ,  turup çıktı odğurmış ıdtı tapuğ Gelip, eli ile yavaşça kapıyı çaldı; Odgurmış ibâdeti bıraktı, yerinden kalktı.
3292 Kapuğ açtı çıktı kadaşın körüp,  kuçuştı esenleşti yüz köz öpüp Kapıyı açtı, çıktı; hısımını gördü, kucaklaşıp, öpüşerek selâmlaştı.
3293 Elig aldı evke kigürdi bat a,  orun berdi oldurdı elgin tuta Elinden tutup, hemen içeri aldı; yer gösterdi ve elini tutarak, oturdu.
3294 İdi ök sevindi kadaşın körüp,  bayatka şükür kıldı artuk ögüp Akrabasını gördüğüne pek çok sevindi; Tanrıya çok hamd ve şükür etti.
3295 Ne körklüg sevinç ol kişi adrılıp,  selâmet kavuşsa tileyü kelip İnsanın ayrıldıktan sonra tekrar araması ve gelip, sağ-sâlim kavuşması ne büyük bir saadettir.
3296 Ne edgü bolur ol kadaştın yırap,  barıp tegse tuşsa yağukluk ulap Akrabalardan uzaklaştıktan sonra, yakınlık hisleri ile tekrar kavuşup, görüşmek ne kadar hoş oluyor.
3297 Ne körklüg bolur kör bağırsak kadaş,  kadaşka yağukluk ulasa adaş Akrabaların birbirine candan yakınlık ve samimiyet göstermeleri ne güzel şeydir.
3298 Ne körklüg bolur kör bağırsaklıkın,  kadaşka kadaş köŋli bolsa yakın Akrabanın akrabaya merhametle ve gönülden bağlı olması ne güzel olur.
3299 Negü ter eşitgil bağırsak kadaş,  yakınlık ulağlı köŋüldeş adaş Akrabasına dostluk ve gönülden yakınlık gösteren şefkatli akraba ne der, dinle.
3300 Kamuğ ğâyib özler körüşse közün,  sakınç boldı kısğa sevinçi uzun Birbirini kaybedip, tekrar buluşan şahısların kederleri kısa, sevinçleri uzun sürer.
3301 Ne körklüg bolur kör kişi adrılıp,  selâmet kavuşsa iki öz özün Ayrılıktan sonra iki şahısın tekrar birbirine sağ-sâlim kavuşması ne kadar güzel şeydir.
Odgurmış suali Öğdülmişke ODGURMIŞ'IN ÖĞDÜLMİŞ'E SUÂLİ
3302 Ayıttı kadaşların odğurmışa,  esen tep haber berdi ögdülmişe Odgurmış akrabalarını soruşturdu; Ögdilmiş onların sağ ve salim olduklarını söyledi.
3303 Yana aydı odğurmış ayğıl maŋa,  kalı keldiŋ emdi ne boldı saŋa Odgurmış tekrar sordu:—Bana söyle, şimdi buraya ne maksatla geldin, sana ne oldu böyle.
3304 Eşittim seni men ilig birle tep,  bodunka tusulur bilig birle tep Ben senin hükümdarın yanında bulunduğunu, bilgin ile halka faydalı olduğunu duydum,
3305 Nelük keldiŋ erki olarnı kodup,  bodun yüklerin sen boyunka yüdüp Halkın yükünü boynuna yüklendikten sonra, onları bırakıp, nasıl buraya geldin.
Öğdülmiş cevabı Odgurmışka ÖĞDÜLMİŞ'İN ODGURMIŞ'A CEVABI
3306 Yanut berdi ögdülmiş aydı özüm,  seni ârzûladı ay körklüg yüzüm Ögdilmiş cevap verdi ve :—Ey güzel yüzlüm, benim seni göreceğim geldi — dedi—
3307 Turup keldim emdi köreyin teyü,  sakınç kadğu bağın yöreyin teyü Seni merak ettim, bu meraktan kurtulayım — diye, kalkıp buraya geldim.
3308 Küser erdim artuk seni körgüke,  bu kün buldum inçlik saŋa kelgüke Seni görmeği candan istiyordum; sana gelmek için ancak bugün fırsat bulabildim.
3309 Büte keçti üdlek seni körmedim,  tiler erdim ârzûn üdi bulmadım Seni görmeyeli çok zaman geçti; görüşmeği çok arzu ediyordum, fakat vakit bulamadım.
3310 Üdi emdi ermiş munukı özüm,  saŋa tuştı şükrin kılur til sözüm Vakti bugün imiş, işte geldim; çok şükür, sana kavuştum.
3311 Esen bolsa ermiş bu yalŋuk özi,  tilekke tegir ay bağırsak kozı insan sağ olursa, dileğine ulaşırmış, ey benim cana yakın kuzum.
3312 Negü ter eşitgil küsemiş kişi,  keçer üdlekig ked sınamış kişi Zamanın çok çabuk geçip-gittiğini iyice tecrübe etmiş ve kavuşmağı özlemiş olan insan ne der, dinle.
3313 Tirig bolsa yalŋuk tilekin bulur,  tilek bulğuka mün tiriglik bolur İnsan sağ olursa, dileğini bulur; hayat dilek için bir sermâyedir.
3314 Tirig bolsa yalŋuk tilep tapşur ok,  esen bolsa barmış yana kavşur ok İnsanlar sağ olurlarsa, birbirini arayıp bulurlar; can sağ olursa, ayrılan yine muhakkak kavuşur.
3315 Tiriglik tilegil tileme tilek,  tilek bulğuka bu tiriglik yölek Dilek dileme, sağlık dile; hayat dileğe erişmek hususunda ancak bir yardımcıdır.
3316 Bayat berdi âhır tilekim maŋa,  esenlik bile men kavuştum saŋa Tanrı nihayet arzumu yerine getirdi; ben sağ-sâlim sana kavuştum.
3317 Adın ma sözüm bar bu sözde basa,  anı ma ayayın özüŋ tıŋlasa Bundan başka bir sözüm daha var; dinlersen, onu da söyleyeyim.