Kutadgu Bilig
Hayvan Yetiştirenler İle Münâsebeti Söyler
Eski Türkçe aslı Günümüze aktarımı
LIX İgdişçiler Birle Katılmaknı Ayur Hayvan Yetiştirenler İle Münâsebeti Söyler
4439 Munıŋda basa ol bu igdişçiler,  kamuğ yılkılarka bular başçılar Bundan sonra hayvan yetiştirenler gelir; hayvan sürülerinin başında bunlar bulunurlar.
4440 Bütün çın bolurlar katı yok büki,  kişilerke tegmez bularnıŋ yüki Bunlar doğru ve dürüst insanlardır, hiç bir gizli-kapaklı tarafları yoktur ve kimseye de yük olmazlar.
4441 Yegü kedgü miŋü at adğır sülük,  bulardın çıkar hem yüdürgü kölük Yiyeceği, giyeceği ve ordunun binek atı, aygırı ile yük hayvanlarını bunlar yetiştirirler.
4442 Kımız süt ya yüŋ yağ ya yoğrut kurut,  yadım ya kidiz hem azar evke tut Kımız, süt yahut yün, yağ veya yoğurt ve peynir ile evin rahatını te'min eden yaygı veya keçe hep bunlardan gelir.
4443 Asığlığ kişiler bolur bu kotu,  bularığ yeme edgü tut ay botu Bu zümreye dâhil kimseler çok faydalı insanlardır; ey yavrum, bunlar ile de iyi münâsebette bulunmalısın.
4444 Katılğıl karılğıl yitür hem içür,  könilik özele tiriglik keçür Onlara katıl, karış; onları yedir, içir ve hayatını doğruluk içinde geçir.
4445 Negü kolsa bergil kerek bolsa al,  köni kördüm uş bu kotu bilmez al Ne isterlerse ver; ne lâzım olursa, al; hîle bilmeyen bu zümrenin dâima doğru hareket ettiğini gördüm.
4446 Bularda tileme törü ya bilig,  yorıkları keŋrü bolur ay silig Bunlarda görgü veya bilgi arama, tavır ve hareketleri de serbest olur; ey temiz kalpli insan.
4447 Bularka katılsa özüŋni tutun,  törüsüz tokusuz bolurlar otun Bunlar ile münâsebette kendine dikkat et; bunlar görgüsüz, usulsüz ve kaba insanlardır.
4448 Tilin edgü sözle işimsinmegil,  basınğan bolurlar biligsiz çigil Onlara tatlı söz söyle, fakat onlara arkadaş gibi hareket etme; bunlar câhil ve başın insanlardır.
4449 İdi yakşı aymış törü bergüçi,  bodun birle katlıp sınap bilgüçi Kanun koyan ve halk arasına karışarak, onu tecrübe yolu ile tanıyan insan çok güzel söylemiş.
4450 Biligsizni artuk yakın tutmağu,  yakın tutsa şeksiz kılur kılmağu Bilgisiz kimseyi kendine fazla yakın tutmamalısın; yakın tutarsan, şüphesiz, münasebetsiz bir harekette bulunur.
4451 Takı munda yakşı ayur kör bilig,  bilig birle işke tegürgü elig Bak, bilgi bundan daha güzel söyler; işe dâima bilgi ile el uzatmalıdır.
4452 Biligsizke yakma özüŋni tutun,  özin tutğuçı er tirildi kutun Bilgisiz kimselere yaklaşma, kendine hâkim ol; kendisine hâkim olan insan hayatını saadet içinde geçirir.
4453 Biligsiz kişidin yırak tur teze,  biligsiz sözi kılkı barça otun Bilgisiz insanlardan uzak dur, kaç; bilgisizin sözü ve hareketi dâima kabadır.
4454 Bu yaŋlığ bolur emdi igdişçiler,  katılmak tilese sözüm yolçılar işte hayvan yetiştirenler böyle olurlar; onlara katılmak istersen, bu sözüm sana yolu gösterir.
4455 Ayu berdim emdi saŋa belgülüg,  negü teg tirilgü alınğu ülüg Nasıl yaşamak ve nasıl kendi nasibini almak lâzım geldiğini işte sana açıkça izah ettim. Gönderen GunGun zaman: :